Cookie Policy

Polityka Ochrony Prywatności

 

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych w witrynie internetowej o nazwie http://pearlsmodels.com jest Pearls Models Joanna Jankowska o nr NIP: 9562197188,  o adresie e-mail kontakt@pearlsmodels.com.
 • Dane przekazane administratorowi są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może okazać się konieczne do wykonania niektórych usług.
 • Dane osobowe zawierają takie dane jak, przykładowo: imię, nazwisko, firma, adres, e-mail, datę urodzenia, nr telefonu.
 • Administrator przekazane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystuje i przetwarza wyłącznie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym rozliczeń z Użytkownikami i dochodzenia należności.
 • Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą bez zgody ich właściciela udostępniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie i zakresie, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie podanych danych poprzez akceptację Polityki Ochrony Prywatności.
 • Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo wglądu do tych danych, uzupełnianie, poprawianie w tym aktualizacja oraz usuwanie.
 • Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia i dochodzenia należności, przez okres wskazany w tych przepisach.
 • Administrator może także przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko lub adres poczty elektronicznej w celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu innych danych osobowych oraz potwierdzenia usunięcia danych. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.
 • Dane osobowe są przechowywane z użyciem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a także zaleceniami GIODO.
 • Administrator danych osobowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora informacji handlowych, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204 ze zmianami) a także poczty elektronicznej z powiadomieniami oraz linków odsyłających. Zgodę w powyższym zakresie Użytkownik Serwisu może cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny.

 

Polityka plików ?cookies?

 • Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików ?cookies? oraz innych zbliżonych rozwiązań, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora lub inny upoważniony podmiot oraz poprawnemu korzystaniu z witryny internetowej.
 • ?Cookies? zawierają dane informatyczne, zazwyczaj stanowią małe pliki tekstowe i są zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z witryny internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. ?Cookies? z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer oraz używane są do identyfikacji jako forma dodatkowej autoryzacji Użytkowników witryny internetowej.
 • Użytkownik może zarządzać plikami ?cookies? wykorzystywanymi przez administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie przez Użytkownika możliwości zapisywania ?cookies? może wiązać się z ograniczeniem niektórych funkcjonalności witryny internetowej, z której korzysta Użytkownik lub innymi problemami technicznymi.
 • Administrator wykorzystuje pliki ?cookies? i inne zbliżone technologie do identyfikacji urządzenia, adresu protokołu IP czy logów dostępowych, a nie konkretnego Użytkownika.
 • Pliki typu ?cookies? są wykorzystywane dla celów:
 • technicznych umożliwiających prawidłowe działanie witryny internetowej w szczególności uwierzytelniania i zapamiętywania logowania;
 • bezpieczeństwa korzystania z witryny internetowej przez Użytkowników w szczególności wykrywania nadużyć i łamania przepisów prawa oraz postanowień regulaminów;
 • komercyjnych i promocyjnych np. reklamowych lub określenia źródła polecającego adres witryny internetowej;
 • dydaktycznych i funkcjonalnych w przedmiocie szkoleniowym dla celów określania optymalnego dostosowania oferty i funkcjonalności witryny internetowej do preferencji Użytkowników;
 • określania statystyk wejść i ruchu na witrynie internetowej.
 • Pliki ?cookies? i inne zbliżone technologicznie rozwiązania podobnie jak dane osobowe mogą być przez administratora na żądanie przekazane uprawnionym organom państwa.
 • Wszelkie wątpliwości i informacje w zakresie Polityki Ochrony Prywatności winny być przekazywane administratorowi danych na adres podany w ust. 1 powyżej.
 • Administrator zachowuje sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności.
 • Polityka Prywatności oraz jej zmiany będą opublikowane w witrynie internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

                                                                                                                      Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Firmy Pearls Models Joanna Jankowska
Została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ? RODO.
Administrator danych osobowych przetwarza dane w oparciu o art. 6 i 9 RODO.
1. Administratorem danych osobowych w naszej firmie jest Joanna Jankowska tel. 605-453-225, e-mail: joanna.jankowska@pearlsmodels.com,
2. Dane przetwarzane przez firmę Pearls Models Joanna Jankowska dotyczą naszych klientów, osób będących przedstawicielami klientów, naszych pracowników i współpracowników,
3. Dane przetwarzane są w celu: zawarcie umowy, wykonanie umowy, dochodzenie roszczeń lub obroną przed roszczeniami z tytułu tej umowy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
4. Informacje dotyczące przetwarzanych danych będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, Zus, prokuratura, sąd – jeśli się o to zwrócą) lub podmiotom, z którymi firma współpracuje w celu wykonania umowy z klientem (w tym świadczący usługi np. pocztowe lub kurierskie),
5. Okres przechowywania danych
? Dane przechowujemy w związku z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Prawo do bycia zapomniany (art. 17 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorującego tematykę ochrony danych osobowych, prawo do żądania poprawy lub usunięcia swoich danych, prawo do wydania kopii danych lub przekazania danych do innego administratora,
7. Firma przetwarza następujące dane osobowe:
? zwykłe (imię, nazwisko, adres, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
? szczególne ? w przypadku pracowników ? stan zdrowia pracowników
– inne – w przypadku hostess/hostmanów/modelek/modeli ? informacje nt. wzrostu, wymiarów, koloru włosów, itp.
8. Instrumenty formalne procesu przetwarzania danych:
? Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ? podpisywane z pracownikiem
? załącznik nr 1
? Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych ? pracownicy,
którzy nie przetwarzają danych , ale mają dostęp do pomieszczeń, w których te dane są
przetwarzane ? załącznik nr 2
? Klauzula poufności ? dot. Osób współpracujących na zasadach cywilnoprawnych
? Umowa powierzenia danych osobowych ? w przypadku współpracy z podmiotem
zewnętrznym ? załącznik nr 3
9. W Firmie stosowane są zasady dotyczące obowiązku informacyjnego, wynikające z art. 13 RODO, które mówią o sposobie udzielenia osobie, której dane dotyczą informacji o zasadach przetwarzania jej danych oraz o tym, jakie prawa jej przysługują np. w procesie rekrutacji, promocjach czy regulaminach konkursów.
10. W Firmie zostały wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mogą służyć osiągnięciu tego celu, tj. zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku:
? Stosuje się programy antywirusowe/ wygaszacze ekranów
? Zabezpieczenie danych archiwalnych w wersji papierowej ? wydzielona szafa
Podstawa prawna ? art. 32 RODO
11. Administrator danych sprawdza raz na trzy lata czy cała wdrożona procedura ma zastosowanie w praktyce, biorąc pod uwagę aktualne Rozporządzenia, Ustawy.